Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego „Jedynka” w okresie pandemii COVID - 19

Mając na uwadze:
1) zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 780), umożliwiające przedszkolom funkcjonowanie w stanie epidemii począwszy od dnia 6 maja 2020 r. przy zachowaniu wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
2) art. 1 pkt 14 oraz art. 68 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
3) art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
4) treść ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
5) wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz aktualizację ww. wytycznych z dnia 19 listopada 2021 r.,
6) wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
- wprowadzam do stosowania niniejszą Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego „Jedynka” w Legnicy w okresie pandemii COVID - 19 o następującej treści:

§ 1
Cel Procedury


1. Celem niniejszej Procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy Przedszkola Niepublicznego „Jedynka” w Legnicy (dalej: Przedszkole) w stanie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w tym:
1) określenie zasad obowiązujących nauczycieli, innych pracowników oraz rodziców Przedszkola ustalonych celem zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem oraz zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w Przedszkolu,
2) określenie procedury przyprowadzania oraz odbierania dzieci,
3) określenie warunków pracy z dziećmi,
4) określenie procedury sprawdzania stanu zdrowia dzieci oraz pracowników Przedszkola,
5) określenie wymogów dotyczących dezynfekcji Przedszkola,
6) ustalenie zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

2. Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola, wychowanków przedszkola (dalej: dzieci), a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki (dalej: rodziców). W rozumieniu niniejszej Procedury zapisy dotyczące nauczyciela dotyczą również pomocy nauczyciela.

§ 2
Ogólne wytyczne


1. Przedszkole zapewnia możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. Każda osoba dorosła (pracownik, rodzic) ma bezwzględny obowiązek dezynfekowania rąk przed wejściem na teren placówki.
2. Do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają , w izolacji w warunkach domowych lub izolacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do samoobserwacji i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pomiaru temperatury.
3. W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
4. Na terenie Przedszkola, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - stosowne instrukcje.
5. Przedszkole zapewnia wszystkim pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji). 67. Każdy pracownik jest zobowiązany do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz korzystania z dostępnych środków ochrony osobistej.
6. Pracownicy powinni unikać organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu i zachowywać dystans min. 1,5 m od współpracowników, a także ograniczać do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych.
7. W przypadku zaobserwowania podejrzenia objawów choroby u siebie, każdy pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dyrektora.
8.Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
9.Przy wejściu głównym do Przedszkola, umieszcza się w widocznym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
10.Przedszkole wyznacza i wyposaża w środki ochrony i płyn dezynfekujący stosowne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. W Przedszkolu funkcję taką pełni wyznaczone przez dyrektora placówki pomieszczenie na pierwszym piętrze.


§ 3
Zasady przyprowadzania oraz odbierania dziecka


1. Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.

2. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola wypełnia jednorazowe oświadczenie w którym zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu zasad związanych z reżimem sanitarnym, w tym do badania temperatury ciała dziecka (wzór oświadczenia rodziców stanowi Załącznik nr 1).
3.Dziecko może być przyprowadzane lub odbierane z Przedszkola tylko przez 1 osobę dorosłą.
4. Rodzic bezwzględnie przestrzega procedury nie wchodzenia na teren przedszkola poza wyznaczonymi, oznakowanymi miejscami. Przy każdym wejściu dezynfekuje swoje dłonie , musi mieć zakryte usta i nos.
5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola - szatni, z zachowaniem następujących zasad:
- w małej szatni jednocześnie może przebywać maksymalnie 3 rodziców z dziećmi.
- w dużej szatni jednocześnie może przebywać maksymalnie 8 rodziców z dziećmi.
Pozostałe osoby czekają w holu Przedszkola, do momentu, aż kolejna osoba opuści szatnie .
Czynności związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przebrania dziecka, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola.
Pracownik wyznaczony przez dyrektora przedszkola zobowiązany jest do stałej kontroli liczby osób przebywających w szatni.
6. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z Przedszkola mają zachować dystans społeczny również w odniesieniu do pracowników Przedszkola wynoszący 1,5 m.
7. Rodzic przyprowadza dziecko w godzinach 6:00 do 9:00. Dzieci przyprowadzone po godzinie 9:00 nie będą przyjmowane do przedszkola (od godziny 9:00 będzie dokonywana dezynfekcja głównego ciągu komunikacyjnego).
8. Pracownik odmawia przyjęcia dziecka do Przedszkola jeśli:
1) zauważy oznaki infekcji/choroby – dziecko nie jest zdrowe,
2) temperatura ciała dziecka, mimo powtórnego pomiaru, przekracza 37,5°C,
9. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
10. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

§ 4
Organizacja opieki w Przedszkolu


1. Na czas reżimu sanitarnego placówka pracuje od 6.00 do 17.00, drzwi są zamknięte. Wejście do przedszkola sygnalizuje się domofonem.
2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
3. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
4. W jednej grupie może przebywać do 25 dzieci. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może również ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
7. Nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci myły ręce, szczególnie po przyjściu do sali, przed jedzeniem , po powrocie ze świeżego powietrza , po skorzystaniu z toalety oraz przed wyjściem do domu. Należy organizować pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji oraz przypominać o zasadach i samemu dawać przykład.
8. Rekomenduje się nauczycielom korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie Przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Jednorazowo na placu zabaw nie mogą przebywać więcej niż trzy grupy, z zastrzeżeniem, że będą one korzystały z urządzeń zlokalizowanych w różnych miejscach placu zabaw, w sposób uniemożliwiający kontaktu dzieci oraz nauczycieli z tych grup. Chęć wyjścia z dziećmi na plac zabaw należy zgłaszać z wyprzedzeniem dyrektorowi Przedszkola, który wskazuje czas korzystania z placu zabaw w sposób uniemożliwiający jednoczesne wyjście większej liczby niż dwóch grup dzieci.
9. Nauczyciele zajęć dodatkowych są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z reżimem sanitarnym. (wzór oświadczenia nauczyciela zajęć dodatkowych stanowi Załącznik nr 2).

§ 5
Organizacja żywienia dzieci


1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w Przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni:
1) w miarę możliwości odległość stanowisk pracy wynosząca 1,5 m;
2) stosowanie środków ochrony osobistej, stosowanie jednorazowych rękawiczek, płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (monitorowanie, rejestr).
3. Pracownicy kuchni mają wyłączny wstęp do magazynu spożywczego i dbają o jego czystość.
4. Odpowiadają za higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracają uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem lub papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przy drzwiach.
5. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. Przed posiłkiem należy zdezynfekować blaty stołów, na których będą spożywane posiłki. Posiłki odbiera się z windy i przenosi się do każdej sali. Po zakończonym posiłku personel pomocniczy odbiera naczynia oraz dezynfekuje stoły (monitorowanie, rejestr).

§ 6
Zasady sprzątania oraz dezynfekcji


1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
2. Każda sala jest dezynfekowana przynajmniej dwa razy dziennie. W Przedszkolu zapewnia się również bieżącą dezynfekcję wszystkich toalet. Sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń Przedszkola odbywa się po opuszczeniu sali/pomieszczenia przez dzieci.
3. Myte i dezynfekowane są wszystkie zabawki, sprzęty, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła, krzesła, powierzchnie płaskie, w tym blaty, stoły używane przez dzieci, minimum dwa razy dziennie wg zasad mycia i czyszczenia obowiązujących w Przedszkolu. Z każdej sali usuwa się wszelkie zabawki, które są trudne w utrzymaniu czystości np. pluszaki. Przy każdym sprzątaniu należy wietrzyć sale.
4. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.
5. Sprzęt (urządzenia) na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, po każdym korzystaniu z placu zabaw. W przypadku braku takich środków plac zostanie natychmiast zamknięty i zabezpieczony przed używaniem.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C .
7. Dyrektor placówki prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników .

§ 7
Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u dziecka


1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby (takich jak m.in. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z Przedszkola. Opiekę nad dzieckiem przejmuje pomoc nauczyciela.
2. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochronny (rękawice, maseczka lub przyłbica oraz kombinezon ).
3. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania dziecka.
4. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebrania dziecka przez rodzica wdraża się postępowanie w przypadku zagrożenia życia wg zasad obowiązujących w Przedszkolu, tj. wzywa się pogotowie ratunkowe.

§ 8
Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u pracownika


1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika, nie powinien on przychodzić do pracy oraz powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną w Legnicy i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko/ pracownik z podejrzeniem zakażenia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia dziecka/ pracownika, ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach Przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Legnicy w celu konsultacji lub uzyskania porady (tel. 76 724 53 10 ).

§ 9
Postanowienia końcowe


1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice.
3. Nieprzestrzeganie przez pracowników Przedszkola postanowień niniejszej Procedury będzie traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
4. Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z niniejszą Procedurą.
5. Niniejsza Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2021 r. do czasu odwołania stanu epidemii na terenie kraju.
6. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Procedury:
1) wzór oświadczenia rodziców – Załącznik nr 1,
2) wzór oświadczenia nauczyciela zajęć dodatkowych – Załącznik nr 2.

 

Goście online

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Copyright J@cek © 2004 - 2023